KVKK

ALSTER PAZARLAMA iTHALAT VE İHRACAT A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Top of Form

Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden ALSTER PAZARLAMA iTHALAT VE İHRACAT A.Ş. (“ALSTER PAZARLAMA” ve/veya “Şirketimiz”) tarafından hazırlanan işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ALSTER PAZARLAMA’nın hizmetlerinden faydalanmak üzere işlenecek olan kişisel verileriniz hakkında sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 10. maddesi çerçevesinde aydınlatmak ve Kanun’un 11. maddesindeki haklarınızı hatırlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

1VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Veri sorumlusu: ALSTER PAZARLAMA iTHALAT VE İHRACAT A.Ş. 

Ticaret Sicil No: 301272-5

Adres: Hasanpaşa Mah. Nabizade Sok. B Blok No 82/A Kadiköy 34722 İstanbul

E-posta:  hello@netzerocup.com

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME İLKELERİ

ALSTER PAZARLAMA tarafından kişisel verilerinizin işlenmesinde aşağıdaki temel ilkeler uygulanmaktadır:

– Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

– Doğru ve gerektiğinde güncel olma

– Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

– İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

– İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

ALSTER PAZARLAMA tarafından Kimlik (Ad soyad, Anne – baba adı, Anne kızlık soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no v.b.), İletişim (Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no v.b.), Lokasyon (Bulunduğu yerin konum bilgileri v.b.), Demografik (eğitim düzeyi, meslek/iş, kültürel, sanatsal, sportif, tatil vs. ilgi alanları-hobiler ve alışveriş alışkanlıkları v.b.), Hukuki İşlem (Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler v.b.), Müşteri İşlem (Fatura, senet, çek bilgileri, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi v.b.), İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, web tarayıcı işaretleri-bilgisi, IP, beacon, kablolu-kablosuz ağ bağlantı bilgisi v.b.), Pazarlama (Alışveriş geçmişi bilgileri, her türlü ürüne ve hizmete ilişkin alışveriş alışkanlığı-tercihleri, beğenileri ve ilgili yorumları, sosyal medya profil, Anket, Çerez kayıtları, yarışma, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler v.b.) verilerinizden oluşan kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenmektedir:

 1. Şirketimizin faaliyetlerinin ve iş stratejilerinin planlanması ve icrası
 2. Mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi 
 3. Mal ve hizmet alım satım süreçlerinin yürütülmesi 
 4. Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 5. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 6. İş ilişkisinde bulunulan özel ve kamu tüzel kişilikleri ile gerçek kişilerle iletişimin sağlanması,
 7. Hukuki süreçlerin yönetimi,
 8. Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, 
 9. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 10. Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 11. Şirketimize yönelik talep/şikayet sürecinin yönetimi,
 12. İleride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil oluşturulması,
 13. Şirket faaliyetlerinin tanıtımı,
 14. Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 15. Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,
 16. Diğer-Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 17. Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz sizlerin beyanları üzerine fiziki veya elektronik ortamda, manuel veya otomatik yöntemlerle elde edilmektedir. Kişisel verilerinizin elde edildiği kanallar şunlardır:

 • netzerocup.com websitesi (mobil ve sosyal medya uygulamaları dahil)
 • Telefon görüşmeleri, e-postalar, SMS ve mobil uygulama (Whatsapp dahil) mesajları
 • Sözleşme teklif formları
 • Sözleşmeler
 • Posta, Kargo ya da Kurye Hizmetleri ve şirketimize gelen evraklar, yazışmalar
 • ALSTER PAZARLAMA’ya yapılan veya ALSTER PAZARLAMA ile ilgili şikâyet ya da talepler
 • ALSTER PAZARLAMA ile yapılan haberleşmeler (mektup, yazı, faks yoluyla)
 • Şirketimize verilen ticari teklifler

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASINA İLİŞKİN HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 3. Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 4. Sizin ve şirketimizin hakkının tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 5. Sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 6. Açık rızanızın bulunması

hukuki sebepleriyle işlenmektedir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmemektedir. 

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Kişisel verileriniz işlenme amaçlarının gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve ilgili mevzuat çerçevesinde şirketimizin ortaklarına, danışmanlarımıza, yurtiçi ve yurtdışındaki tedarikçilerimize, yurtiçi ve yurtdışındaki iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (çağrı merkezi, cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplayanlar, pazarlama/reklam/analiz hizmeti sağlayıcıları, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, Site ve Mobil Uygulama kullanımlarını izleme hizmeti sağlayanlar, e-posta sunucu hizmeti sağlayıcıları, e-fatura ve e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, kargo ve kurye firmaları, depo hizmeti sağlayıcısı, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verenler, bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, arşivleme hizmeti verenler) ile şirketimiz hissedarlarına aktarılabilmektedir.

Aktarılacak kişisel veriler, aktarılma amacını gerçekleştirmek için yeterli verilerle sınırlandırılmaktadır. 

Kişisel verileriniz tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ya da hizmet sağlayıcılarımızın sunucularının yurt dışında olması nedeniyle yurtdışına aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması Kanun’un 9. maddesinde öngördüğü şartlar sağlanmak kaydıyla ve bu verilerin korunması için yeterli tedbirlerin alındığı teyit edildikten sonra aktarılma amacını gerçekleştirmek için yeterli verilerle sınırlı olarak gerçekleştirilebilir. 

Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan Kanunun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

– Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise;

– Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,

– Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;

– Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,

– Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,

– Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,

– Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,

– Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

7. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME SÜRESİ

Daha uzun süre boyunca işlenmesini gerektiren herhangi bir mevzuat hükmü ya da hukuki sebep söz konusu değilse, kişisel verileriniz, kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca işlenecektir. İşlenme süresinin bitiminde ise kişisel verileriniz, ALSTER PAZARLAMA tarafından derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

8. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN ALINAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmek için, teknolojik imkanlar ve maliyet unsurları dahilinde, uygun teknik ve idari tedbirler ALSTER PAZARLAMA tarafından alınmaktadır.

10. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, İMHASI VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ

ALSTER PAZARLAMA tarafından mevzuat kapsamında hukuka uygun bir şekilde işlenmiş olan kişisel veriler aşağıdaki durumlarda silinir, imha edilir veya anonim hale getirilir:

– İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,

– İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,

– Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,

– Kanunun 11‘inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun ALSTER PAZARLAMA tarafından kabul edilmesi,

– Şirketin, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kuruma şikâyette bulunması ve bu talebin Kurum tarafından uygun bulunması,

– Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,

– İlgili mevzuatlarda yer alan saklama sürelerinin sona ermesi.

11. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

 1. Veri sahibi olarak haklarınız şunlardır:

– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu durumun verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– Mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumun verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 • Kişisel verilerinizle ilgili olarak, kanunun size tanıdığı haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıdaki yöntemlerden biriyle yapılabilirsiniz:

– Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla Alster Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş. Hasanpaşa Mah. Nabizade Sok. B Blok No 82/A Kadiköy 34722 İstanbul adresine

– İlgili Kişinin Mobil imza/e-imzasını içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunan elektronik posta adresini veya İlgili Kişinin Şirketimiz de kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Alster Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş.’nin Elektronik Posta adresine: info@netzerocup.com

 • Başvurunuzda aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekir:
 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu,
 • Başvurunuza yanıtın posta adresinize mi, e-posta adresinize mi yoksa faks numaranıza mı gönderilmesini istediğinize dair tercihiniz,
 • Vekaleten başvuruluyorsa yukarıdaki bilgiler ayrıca vekaleten başvuran için de verilecek ve vekaletname de başvuruya eklenmelidir,
 • Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.
 • Yazılı başvurularda, ALSTER PAZARLAMA’ya evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. 
 • Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun ALSTER PAZARLAMA’ya ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.
 • Veri sahipleri tarafından yapılan başvuruların yanıtlanması amacıyla ALSTER PAZARLAMA tarafından talep edenin kimliğinin doğrulanması ile talebinin netleştirilmesi amacıyla ek bilgi ve belge talep edilebilecektir. Söz konusu bilgi ve belgelerin paylaşılmaması halinde veri sahibinin başvurusu cevaplanamayabilecektir.
 • Cevabımız talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde ALSTER PAZARLAMA’nın Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
 • Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurula şikayette bulunabilir.